Regulamin

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest HONKI sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 26/5, kod 61-815,  zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102826, kapitał zakładowy 54.000 PLN, NIP: 778-13-88-013.
2. Dane osobowe
a)    Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
b)    Administrator przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach technicznych oraz w celu zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy z użytkownikiem, a także zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
c)    Administrator zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania zmiany i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach powołanej powyżej ustawy.
3. Cele zbierania danych
a)    świadczenie usług – wszelkie dane podane przez Użytkownika w formularzu  znajdującym się na stronie https://pageeditor.pl, będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji usług wynikających z zawartej umowy lub w celu dostarczenia niezbędnych informacji o treści umowy. Przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 104 ze zm.).
b)    zapewnienie kontaktu – wszelkie dane podane przez Użytkownika w celu nawiązania kontaktu z Administratorem będą przetwarzane wyłącznie w tym celu. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 104 ze zm.).
c)    przesyłanie zamówionych informacji handlowych – przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej Użytkownika następuje zgodnie z przepisem art. 10 oraz art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.104).
d)    rekrutacja – wszelkie dane przesłane przez Użytkownika w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w tym celu i zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.
4. Zabezpieczenie danych
a)    Administrator gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi standardami oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
b)    Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Page_Editor, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
c)    Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
5. Przekazywanie informacji
a)    Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom informacji dotyczących działania i funkcjonalności Serwisu. Każdy z Użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie w. w. informacji od Administratora.
b)    Wszelkie informacje uznawane w myśl ustawy o świadczeni usług drogą elektroniczną jako informacje handlowe mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
c)    Wszelkie przykłady niezamówionych informacji handlowych prosimy zgłaszać na adres biuro@pageeditor.pl
6. Zmiany polityki prywatności
a)    Administrator zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności.
b)    Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w tym miejscu.
c)    Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. Data: 01.02.2014.
d)    Korzystając z Serwisu po tej dacie użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.
e)    Wszelkie pytania związane z ochroną danych prosimy kierować na adres biuro@pageeditor.pl .

Jesteśmy dla Ciebie 24/7/365

Opowiedz nam o swoim projekcie, a zajmiemy się nim od A-Z.

NAPISZ DO NAS Najważniejsze zastosowania PageEditor